พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน

พ.ศ. 2558

ให้ไว้ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558