พระราชบัญญัติการจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับที่ 2)

ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558