พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน

ให้ไว้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2550