โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในสายงานติดตามหนี้


หัวข้อ "การศึกษา พรบ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558"
จัดโดย บริษัท วัชรัตน์ คอนซัลแท็นท์ จำกัด
วันที่ 19 มีนาคม 2559
วิทยากรโดย คุณอนันต์ศิลป์ ช่วงประยูร