วิทยากร: โครงการฝึกอบรม


เพื่อพัฒนาศักยภาพในสายงานติดตามทวงหนี้ สายธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์
หัวข้อ "พรบ. การทวงถามหนี้ 2558"
วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2559
ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา