โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558

ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร