วิทยากร: ฝึกอบรม


หัวข้อ "พรบ. การทวงถามหนี้"
วันเสาร์ ที่ 4 มิถุนายน 2559
ณ บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)