พระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ 2)

ให้ไว้ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558