พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2558

ให้ไว้ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558