พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ 3)

ให้ไว้ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557