พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์

ให้ไว้ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550