โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ไทย

หลักสูตร " สรุปพรบ.ทวงถามหนี้ และ ใช้กฎหมายประกอบ พรบ. "

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี