พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7)

ให้ไว้ ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562