สัมมนาฝึกอบรม


"พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 สำหรับพนักงานติดตามทวงถามหนี้"
วันพุธที่ 23 กันยายน 2558
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี