พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ให้ไว้ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558