พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

ให้ไว้ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557