พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น

ให้ไว้ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2558