พระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564