พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559