พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2550