พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

ให้ไว้ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557