พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ 2)

ให้ไว้ ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2561