พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)

ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2561