พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  
(ประกาศวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562)

Powered by OrdaSoft!