พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ให้ไว้ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564