พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2)

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557