พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ให้ไว้ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551