พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน

ให้ไว้ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2550