พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556