พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2)

ให้ไว้ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558