พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557