นโยบายป้องกันการทุจริตและไม่รับบุคคลที่มีประวัติเสียหายทางการเงิน

1. ปัญหาการทุจริต เป็นเรื่องร้ายแรงที่จะต้องให้ ความสำคัญเป็นอันดับแรก   ในการสร้างกลไกป้องกันและจัดการปัญหาอันส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ว่าจ้าง และความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ในเบื้องต้นพนักงานทุกระดับต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติ พื้นฐาน คือ  NCB  และประวัติอาชญากรรมจากกรมตำรวจ   เพื่อเป็นการให้ความมั่นใจว่า พนักงานไม่เป็นผู้มีหนี้สิน จนอาจก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทุจริตได้  รวมถึงไม่มีภูมิหลังที่ไม่น่าวางใจ  

2. หัวหน้างาน มีหน้าที่เฝ้าระวังการทุจริต รวมทั้งต้องส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ มีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใสและเที่ยงตรง ให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

3.พนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตนให้เป็นที่ไว้วางใจและน่าเชื่อถือของทั้งผู้ว่าจ้างและลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรม
กับบริษัทฯ

4. จัดให้มีการรับเรื่องแจ้งเหตุและรายงานการทุจริต

5. บริษัทฯให้ความสำคัญกับทุกข้อมูล และทุกเรื่องร้องเรียน โดย ดำเนิน การตรวจสอบข้อเท็จจริง ในทันที

6. มีคณะกรรมการพิจารณาการตรวจสอบการทุจริตและการกำหนดโทษ