พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556