พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง

ให้ไว้ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2551