ปรัชญา ในการทำงาน

มีความรู้  ขยัน ซื่อสัตย์ และมีน้ำใจ

พนักงาน ทุกคนต้องทำงานภายใต้
กรอบกฎหมาย และมีแนวทางในการให้บริการ ดังนี้

• ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
• ซื่อสัตย์ และสุจริต
• สุภาพ  อ่อนน้อม
• ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
• ไม่ใช้ถ้อยคำที่อาจสร้างความไม่พอใจแก่ลูกค้า