พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ

ให้ไว้ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558