พระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ให้ไว้ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2552