พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

ให้ไว้ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565