เทคนิคการเจรจาต่อรอง เพื่อการทวงถามหนี้

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 428 อาคารอารีย์ฮิลล์

โดยวิทยากร คุณอนันต์ศิลป์ ช่วงประยูร