พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

ให้ไว้ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2548