พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551