ประชุม พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558

แนวปฏิบัติการทวงถามหนี้ และการบริหารงาน
เพื่อรองรับการอำนวยสินเชื่อเช่าซื้อในปัจจุบัน


บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

โดยวิทยากร คุณอนันต์ศิลป์ ช่วงประยูร