งานในปัจจุบัน
1.  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการกฎหมายของสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย
2.  ผู้บรรยายพิเศษเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่าซื้อ ,การบริหาร หนี้อย่างมีประสิทธิภาพ,จิตวิทยาและเทคนิคในการเจรจาต่อรองเพื่อให้ ได้รับชำระหนี้

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  
02-272-2425

ประสบการณ์และประวัติการทำงาน


2556 - ปัจจุบัน
- ผู้บรรยายพิเศษเรื่อง Law & Regulation  ให้กับ OA ของธนาคารธนชาตทั่วประเทศ/  และผู้บรรยายกฎหมายให้กับสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย

2548 - 2554            
-  ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดหนี้สิน บริษัท ลีสซิ่งสินเอเซีย  จำกัด
(ICBC ปัจจุบัน)

2538 - 2548       
-  ผู้อำนวยการอาวุโส  ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดหนี้สินบริษัท นวลีสซิ่งจำกัด (มหา
ชน) (ปัจจุบันคือ บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน))                               

2535 - 2538               
-  ผู้จัดการโรงงานบริษัท สยามโกโก้โปรดักส์ จำกัด

2523 - 2535               
-  Recruitment Officer บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) /
ธนาคารทิสโก้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ดูแลงานด้าน Recruitment , Training  

-  Assistant Vice President บริษัท ไฮเวย์ จำกัด ซึ่งทำธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์  เป็นธุรกิจในกลุ่มของธนาคารทิสโก้รับผิดชอบเป้าหมายการเก็บหนี้และดูแลพนักงาน เก็บเงินประมาณ 150 คน

 

กิจกรรมด้านสังคม

2555  –  ปัจจุบัน  
-  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการกฎหมายของสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย

2539  –  2554      
-  คณะอนุกรรมการกฎหมาย ของสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย  
ซึ่งได้ดำเนินการให้แก่สมาคมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- ร่วมหารือกับกระทรวงยุติธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจเช่าซื้อ  อันก่อให้เกิดการสัมมนาร่วมกันระหว่างงานผู้ประกอบธุรกิจกับกระทรวงยุติธรรม

- ร่วมร่างสัญญาเช่าซื้อฉบับมาตรฐาน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ส.ค.บ.  
      
- เป็นคณะตัวแทนของสมาคม ในการเจรจาและประสานงาน พร้อมทั้งให้ความเห็นแก่หน่วยราชการต่าง ๆ เช่น

1. สำนักงาน ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ร่วมหารือและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการรถยึดที่ติดคดียาเสพติด)

2. สำนักงาน ป้องกันและปรามการฟอกเงิน  (การบริหารจัดการเกี่ยวกับรถยึดที่เกี่ยวพันกับคดียาเสพติด รวมถึงการออกกฎระเบียบต่างๆที่มีผลกระทบต่อ ธุรกิจเช่าซื้อของสมาชิก)

- เป็นตัวแทนสมาคมในการเจรจากับ กรมการขนส่งทางบกเรื่องภาษีรถยนต์ค้างชำระ

- ประสานงานกับกรมบังคับคดี  เพื่อหาข้อยุติในการขายทรัพย์ที่ยึดจากลูกหนี้ล่าช้า

- เป็นผู้บรรยายกฎหมายให้แก่สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย  ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายและแนวปฏิบัติ ในการติดตามบริหารหนี้

 

กิจกรรมสังคม-รายการโทรทัศน์

2558 - ปัจจุบัน 

วิทยากรรับเชิญในรายการสายด่วนรัฐสภา ทางทีวิจิตอลช่อง 10 (TPTV)