พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551