คุณอนันต์ศิลป์ ช่วงประยูร ได้รับเชิญเป็นวิทยากร 

ในโครงการผึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน
สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ไทย
หลักสูตร "การทบทวนพรบ.ทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 และการใช้กฎหมายเพื่อเร่งรัดสินเชื่อเช่าซื้อ"

วันที่ 22 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร