พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3)

ให้ไว้ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551