พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ

ให้ไว้ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557