พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2)

ให้ไว้ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560