พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ 2)

ให้ไว้ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555