พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559

ให้ไว้ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559